Mindil Beach, Darwin, NT © Tourism NT

14일 – 북에서 남으로 종단

map 14 days top to bottom
Mindil Beach Sunset Markets, Darwin, NT. © Tourism NT

민딜 비치 선셋 마켓(Mindil Beach Sunset Markets), 다윈, 노던 테리토리. © 노던 테리토리 관광청

The Ghan, MacDonnell Ranges, NT. © Great Southern Rail

더 간(The Ghan), 맥도넬 산맥, 노던 테리토리.

Moseley Square, Adelaide, SA © SATC

모슬리 스퀘어, 애들레이드, 남호주