Bondi Icebergs, Bondi, NSW

Three Days in Sydney

Map of itinerary - Sydney, NSW
Sydney, NSW. © Destination NSW

Sydney, New South Wales

Bondi Beach, Sydney, NSW. © Destination NSW

Bondi Beach, Sydney, New South Wales

Hunter Valley, NSW. © Destination NSW

Hunter Valley, New South Wales