Bondi Icebergs, Bondi, NSW

Three Days in Sydney

Map of itinerary - Sydney, NSW
Sydney, NSW. © Destination NSW
Sydney, New South Wales
Bondi Beach, Sydney, NSW. © Destination NSW
Bondi Beach, Sydney, New South Wales
Hunter Valley, NSW. © Destination NSW
Hunter Valley, New South Wales